Voorwaarden


Algemene voorwaarden

Hier vind je onze algemene voorwaarden. Op zoek naar kleine lettertjes? Die hebben we niet. Vragen? Gebruik dan die mooie knop hieronder.

Download hier de laatste versie van de algemene voorwaarden als PDF

Algemene voorwaarden nostromo.nl

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker (hierna te noemen: “nostromo.nl”) en een opdrachtgever alsook alle overige door nostromo.nl verrichte handelingen, waarop nostromo.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover door partijen van deze voorwaarden niet expliciet schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met nostromo.nl voor de uitvoering waarvan door nostromo.nl derden zijn of dienen te worden betrokken/ingeschakeld, voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald.
 3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. nostromo.nl en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien nostromo.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat nostromo.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt gebruik gemaakt van verschillende begrippen, waaronder het volgende moet worden verstaan:

 1. Content: teksten en beelden die als doel hebben online beschikbaar gesteld te
  worden.
 2. Diensten: Alle benodigde, dan wel tussen partijen overeengekomen handelingen ter voorbereiding of ter uitvoering van de overeenkomst, waaronder echter niet beperkt tot het aanvragen van domeinnamen, registratie van domeinnamen, aanvragen van hosting, het uitvoeren van werkzaamheden, onderhoud en ondersteuning. Onder diensten wordt tevens verstaan het installeren en implementeren van programmatuur en software.
 3. Onderhoudscontract: contract tussen nostromo.nl en opdrachtgever ter onderhoud van de complete, dan wel onderdelen van de website en verlening van ondersteuning.
 4. Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft verstrekt.
 5. Opdrachtnemer: nostromo.nl, ingeschreven in het KvK handelsregister te Den Haag onder dossiernummer 27345058.
 6. Overeenkomst: schriftelijke overeenkomst tussen nostromo.nl en opdrachtgever, waaronder tevens wordt verstaan de schriftelijke bevestiging van de offerte, aanbieding of opdracht alsook de ondertekening hiervan.
 7. Ondersteuning: het verlenen van telefonische, schriftelijke of elektronische ondersteuning met betrekking tot vragen van opdrachtgever over (het gebruik van) de website en gerelateerde software.
 8. Website: de door nostromo.nl ontwikkelde, samenhangende webpagina’s met data, waaronder maar niet beperkt tot templates, content en andere grafische elementen, opvraagbaar en toegankelijk gemaakt via internet.
 9. Werkzaamheden: werkzaamheden waaronder, echter niet beperkt tot: ontwerpen van templates, toevoegen van content, ontwikkelen van complete, dan wel onderdelen van websites, bedoeld voor meerdere gebruiksdoeleinden.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van nostromo.nl bestaan uit een opdrachtformulering, inclusief de verantwoordelijkheden van partijen, de planning en de kosten. De planning wordt steeds onderverdeeld in verschillende fasen, waaronder fase 0: de ontwerpfase, fase 1: de pre-productie fase en fase 2: de productie fase. In de planning en per fase zal steeds de activiteit worden vermeld en een schatting worden gemaakt van het aantal uren die de activiteit in beslag zal nemen.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van nostromo.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of daarvoor benodigde onderdelen waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 3. nostromo.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is nostromo.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij nostromo.nl anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht nostromo.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Overeenkomst, duur van de overeenkomst, uitvoeringstermijnen, risico overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen nostromo.nl en opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van opdrachtgever van de gedane offerte, aanbieding of opdracht, dan wel door ondertekening daarvan.
 2. De duur van de overeenkomst tussen nostromo.nl en de opdrachtgever zal per opdracht schriftelijk worden overeengekomen. De overeenkomst zal na verloop van de overeengekomen periode van rechtswege eindigen, tenzij de uitvoering van de opdracht verlenging vereist of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever nostromo.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. nostromo.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. nostromo.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 5. nostromo.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Indien door nostromo.nl of door nostromo.nl ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. nostromo.nl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan nostromo.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van aan nostromo.nl verstrekte informatie, gegevens, data of andere gegevens waarop nostromo.nl zijn aanbieding zal baseren.
 10. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan nostromo.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan nostromo.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan nostromo.nl zijn verstrekt, heeft nostromo.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan nostromo.nl ter beschikking heeft gesteld. nostromo.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat nostromo.nl is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 11. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. nostromo.nl zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 12. Indien de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en nostromo.nl wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is nostromo.nl gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen nostromo.nl bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van nostromo.nl op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 13. Indien de omvang van de aan nostromo.nl verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt of toeneemt of indien de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid, is nostromo.nl gerechtigd meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 14. Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop het meerwerk werd verricht. Minderwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop de overeenkomst werd gesloten.
 15. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan nostromo.nl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 16. Opdrachtgever geeft nostromo.nl bij het aangaan van de overeenkomst steeds toestemming de website te tonen voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 17. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens nostromo.nl gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van nostromo.nl daardoor direct of indirect ontstaan.
 18. Indien nostromo.nl met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is nostromo.nl niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van voor de website benodigde onderdelen, software, licenties, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 5 – Onderhoudscontract

nostromo.nl en opdrachtgever kunnen ter onderhoud van de complete, dan wel onderdelen van de website en/of ter verlening van ondersteuning een onderhoudscontract aangaan.

 1. Het onderhoudscontract komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van, dan wel ondertekening door de opdrachtgever van de door nostromo.nl gedane offerte.
 2. Het onderhoudscontract wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden en wordt na het einde van deze periode stilzwijgend verlengd met eenzelfde termijn.
 3. Voor een onderhoudscontract geldt geen opzegtermijn.
 4. De artikelen 4.3 tot en met 4.15, 4.19 tot en met 4.20 en 8.1 tot en met 8.9 van deze voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij in het onderhoudscontract uitdrukkelijk van deze artikelen is afgeweken.

Artikel 6 – Levering

 1. Bij gewijzigde condities kan nostromo.nl de levertijd verlengen met de tijd welke nodig is om de opdracht onder deze gewijzigde condities uit te voeren.
 2. De leveringstermijn gaat in op het moment waarop nostromo.nl akkoord heeft ontvangen van opdrachtgever en aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is voldaan.
 3. Indien er sprake is van meerwerk kan de nostromo.nl de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengen.
 4. Indien nostromo.nl gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.
 5. De door nostromo.nl opgegeven leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de opdrachtgever nostromo.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. nostromo.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog te leveren.

Artikel 7 – Garantie

 1. De door nostromo.nl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. nostromo.nl kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen in verband met de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door nostromo.nl verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Indien de in het vorige lid bedoelde prestatie heeft bestaan uit bijvoorbeeld het installeren en implementeren van programmatuur, dan staat nostromo.nl gedurende 12 maanden in voor de deugdelijkheid van het geleverde werk, mits hij vrij was in de wijze van uitvoering daarvan. Indien de in het eerste lid genoemde prestatie van nostromo.nl heeft bestaan uit de levering van software staat nostromo.nl tevens gedurende 12 maanden na levering in voor de deugdelijkheid hiervan, mits de instructies van nostromo.nl door opdrachtgever ook zijn opgevolgd.
 3. De garantieverplichtingen van nostromo.nl zullen, in het geval als genoemd in het vorige lid, bestaan uit het (deels) opnieuw verrichten van de werkzaamheden, het installeren en implementeren van programmatuur of de levering van software, uitvoeren van modificaties of het gedeeltelijk crediteren van de factuur, zulks naar keuze van nostromo.nl.
 4. Software ontwikkeld door derde partijen valt niet onder de garantieverplichtingen van nostromo.nl.
 5. Te allen tijde moet nostromo.nl in de gelegenheid worden gesteld een eventueel gebrek te herstellen of zijn prestatie opnieuw te verrichten.
 6. Opdrachtgever heeft slechts recht op garantie indien hij aan alle verplichtingen jegens nostromo.nl heeft voldaan.
 7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik het geleverde, onjuiste opslag of niet of onjuist uitgevoerd onderhoud en installatie door de opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van nostromo.nl, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door gebruik van illegale software, of van software waarvan nostromo.nl heeft aangegeven dat deze niet compatibel is met de door hem geleverde en/of geïnstalleerde software of het gevolg is van omstandigheden waar nostromo.nl geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 8. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan nostromo.nl te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan nostromo.nl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat nostromo.nl in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient nostromo.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en op te lossen.

Artikel 8 – Tussentijdse opzegging, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. nostromo.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst nostromo.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van nostromo.nl kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. nostromo.nl is in dit geval gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 2. Voorts is nostromo.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van nostromo.nl kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van nostromo.nl op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien nostromo.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien nostromo.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever is toe te rekenen, is nostromo.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering, curatelestelling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het nostromo.nl vrij om:
  1. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten, of
  2. de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen,

zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van nostromo.nl op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. nostromo.nl is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

Artikel 9 – Overmacht

 1. nostromo.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop nostromo.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor nostromo.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van nostromo.nl of van derden daaronder begrepen. nostromo.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat nostromo.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. nostromo.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover nostromo.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is nostromo.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 – Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Een prijswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door nostromo.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door nostromo.nl wordt aangegeven. nostromo.nl is gerechtigd periodiek te factureren.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente van 1 % per maand aan nostromo.nl verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. nostromo.nl heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. nostromo.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. nostromo.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van nostromo.nl een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. nostromo.nl heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
 6. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan nostromo.nl verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt of afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien nostromo.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 8. Indien nostromo.nl in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Indien nostromo.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. nostromo.nl is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar opdrachtgever weinig of geen invloed op kan uitoefenen. nostromo.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat nostromo.nl is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Voorts is nostromo.nl niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverde content en licenties voor software welke bij oplevering van de website aan klant is overgedragen.
 4. nostromo.nl is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige informatie, noch voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 5. Indien nostromo.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van nostromo.nl beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De aansprakelijkheid van nostromo.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 7. nostromo.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van nostromo.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan nostromo.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. nostromo.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van nostromo.nl of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12 – Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart nostromo.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan nostromo.nl toerekenbaar is. Indien nostromo.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden nostromo.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is nostromo.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van nostromo.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

 1. nostromo.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, de hierop betrekking hebbende informatie en knowhow. nostromo.nl heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van nostromo.nl noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door nostromo.nl verstrekt zijn.
 3. Opdrachtgever vrijwaart nostromo.nl voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 4. Opdrachtgever staat in voor de aanwezigheid van geldige licenties met betrekking tot de aangeleverde content.

Artikel 14 – Reclames, klachten en verjaring

 1. Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 72 uur na constatering.
 2. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal nostromo.nl de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn ter keuze van nostromo.nl, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van nostromo.nl daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens nostromo.nl en de door nostromo.nl bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij nostromo.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van nostromo.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft nostromo.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Aansprakelijkheid

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van deze site kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die je hierop aantreft.

nostromo.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.